konference Psychosociální stres

29.10.2016 11:23

            

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové a přátelé …

Psychické násilí je - ať již se nám to líbí či nikoli - téma budoucnosti! Se všemi negativními dopady na zdraví a život jedince i celé společnosti. Zavírat před tím oči – ať již vědomě či nikoli - se nám všem v budoucnu nikterak nemusí vyplatit…

Je potěšitelnou skutečností, že právě Praha a ČR jsou místem, kde se – a nyní je to již více jak 5 let – mohou studenti dozvědět o této „rakovině současnosti“ více. Mimo jiné také v samostatném vyučovacím předmětu Mobbing a bossing na vysoké škole.

Jako připomínku tohoto výročí si Vás proto dovolujeme pozvat k výměně názoru, myšlenek

a zkušeností, ke které by mělo dojít na setkání (konferenci) s názvem

 

Psychosociální stres - psychický nátlak a násilí jako projev vztahové (ne)kultury. 

 

Setkání se uskuteční dne 7.12. 2016 od  10,00 do cca 16,00 hod.  v konferenční místnosti Nakladatelství Portál, na adrese Klapkova 2, Praha 8 s následujícím programem:

 

Blok 1: Proč o tom mluvit?

10,00 – 10,15: Pravdy a mýty kolem lososů – úvodní slovo pořadatele.

10,15 – 10,35: Proč původci domácího násilí nemluví o svých problémech s kolegyněmi a kolegy v zaměstnání a proč o nich nemluví ani jeho oběti?

Mgr. Helena Šašková, vedoucí SOS centra Diakonie ČCE - SKP v Praze

10,40 – 11,00: Bourn-out  a psychické násilí? Krátké sdělení o výsledcích průzkumu.

Bc. Kristýna Hloucalová, UJAK Praha

11,00 – 11,20: Vidieť či nevidieť? – Psychické násile a bolesť v kresbe mobovaných …

 PhDr. Iveta Šípošová & spol., Práca a vzťahy Bratislava

11,20 – 11,40: Jak naše tělo reaguje na psychické násilí a psychickou bolest?

PhDr. Andrea Mládková, Psychosomatická ordinace Praha

                              

Diskuse + přestávka

 

Blok 2: Ochrana občana-zaměstnance před psychickým násilím

12,00 -12,20: Možnosti zaměstnavatele zajistit psychologickou první pomoc na pracovišti – příklady z praxe,

MUDr. Vlad. Lipšová a kol., Státní zdravotní ústav Praha

12,20 – 12,50: Firemní ombudsman a jeho role v překonávání psychického násilí,

Ing. Tomáš Vašina, AMULET logistic, a.s.

12,50 – 13,10: Pracovněprávní aspekty násilí na pracovišti,                 

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. Univerzita Palackého Olomouc,

 

Přestávka

 

Blok 3: Kapitoly z psychologie násilí …

14,00 – 14,20: Mobbing jako součást nefunkční organizační kultury                  

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR v Praze

14,20 – 14,50: Ještě k tématu “psychické násilí na pracovišti …“                  

Dr. Klaus Mucha, Konflikt- & Gesundheitsmanagement Berlin / Německo

14,50 – 15,10: Psychický nátlak (straining) –  čas pro změnu úhlu pohledu?                          

PhDr. Pavel Beňo, Práce & vztahy Praha

 

        Přestávka

 

15,30 – cca 16,00:  ANTIMOBBING INTERNATIONAL

Přes-hraničí výměna zkušenosti se zahraničními účastníky - členy skupiny IMG (Dr. Alfred Fleissner - Hamburg; Klaus Schiller-Stutz-Zuerich; Dr. Klaus Mucha-Berlin; Dr. Pavel Beňo – Praha …)

                       

Závěr konference

 

Účastnický poplatek: Kč 600,- / 1 osoba.

Absolventi předmětu Mobbing a bossing (UJAK Praha) mohou čerpat slevu 50%.

Pro studující a osoby nezaměstnané je účastnický poplatek snížen na Kč 200,-

 

Číslo bank. účtu pro zasílání účastnického poplatku: 0014043319/0800 u ČS a.s. v Praze 3.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Krátké profily našich referujících:

 

Beňo Pavel, PhDr. Je absolventem jednooborové psychologie FFUK v Praze a také oboru režie dokumentární tvorby na FAMU Praha. Celou řadu let svého života se věnuje organizační psychologii a poradenství, od roku 1999 pak v podobě tzv. anti-mobbingu (www.praceavztahy.cz). Je autorem publikací Můj šéf můj nepřítel (2002) a Šarmantní násilníci (2015). 

 

Hloucalová Kristýna, Bc.  Již ve své bakalářské práci (UJAK Praha, 2014 – viz odkaz na https://theses.cz/id/m7ayea/?lang=en;furl=%2Fid%2Fm7ayea%2F;so=nx -  se věnovala syndromu vyhoření u vrcholových sportovců a trenérů. Ve své diplomové práci pak rozšířila oblast svého zájmu o pomáhající profese. Z některých výsledků jejího výzkumu by bylo možno vyvozovat jistou souvislost mezi vyhořením a psychickým násilím.

 

Lipšová Vladimíra, MUDr., pracovní lékařka působíci v Centru hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze (www.szu.cz) . Otázkami pracovních a zejména psychosociálních rizik v zaměstnání se zabývá již delší dobu. Dlouhodobě se také angažuje v soutěži Podnik podporující zdraví, která v roce 2015 oslavila 10 let svého trvání.

 

Mládková Andrea, PhDr., je absolventkou jednooborové psychologie FFUK v Praze a výcviku v Gestalt terapii. Pracovala jako personální manažerka velké farmaceutické firmy a od roku 2008 se věnuje také psychoterapii se zaměřením na psychosomatická témata. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a v současné době se angažuje v Psychosomatické poradně v Praze (www.psychosomaticka-ordinace.cz).

 

Mucha Klaus, Dr., působí jako psycholog práce a organizační poradce v oblasti zdraví a řešení psychosociálních konfliktů v Berlíně (www.berlin.de). Patří k aktivním účastníkům diskusního fóra o mobbingu (www.fachforum-mobbing.de) nebo o zdravém pracovním prostředí obecně. V roce 2012 vydal užitečný text Mobbing. Eine empirische Untersuchung: Befragung und psychologische Analyse (www.amazon.de). Je spolu-zakládajícím členem tzv. Initiative fuer Mobbingfreie Gesundheit (IMG).

 

Šašková Helena, Mgr. Je vedoucí SOS centra Diakonie ČCE – SKP v Praze (www.diakonie.cz).  V rámci programu Stop násilí ve vztazích pracuje jako individuální a párová psychoterapeutka, a to osob, které se násilí ve vztazích dopouštějí. O své zkušenosti se dělí jako lektorka Institiutu pro systemickou zkušenost - Management centrum, kde vede kurz "Systemická práce s párem a rodinou".  

 

Šimečková Eva, JUDr., Mgr., Ph.D. – Vysokoškolský pedagog v oblasti pracovního práva (www.pf.upol.cz). Autorka publikace (spolu s J. Jordánovou) Násilí na pracovišti v právních řádech ČR, Francie a Itálie. Praha, Leges 2015.

 

Šípošová Iveta, PhDr. – Má vlastní negativní zkušenost s nátlakem a násilím na pracovišti a také se tomuto tématu věnuje již delší dobu.  Publikovala několik textů a je také spolu-zakládající členkou Občianského združenia  Praca a vzťahy ve Slovenské republice..

 

Vašina Tomáš. Ing., - Ombudsman pracovněprávních vztahů  společnosti AMULET logistic, a.s. (www.amuletcz.cz); Má sice ekonomické vzdělání, ale během své profesní kariéry prošel několika pozicemi na různém stupni řízení. Jedno však bylo stejné. - Byli to lidé, které řídil a vedl. Kvalifikaci

si postupně doplnil o pracovní právo, bezpečnost a hygienu práce se zaměřením na prevenci rizik, kam patří i oblast mezilidských vztahů a pracovního prostředí. Ve společnosti Amulet pracuje od roku 2012. Za svoje krédo považuje Latinské rčení: "Acta non verba", tedy „Nemluvit, jednat!".

 

Zábrodská Kateřina, Mgr., Ph.D. – absolventka magisterského a doktorandského studia psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí na Psychologickém ústavu Akademie Věd v Praze (www.psu.cas.cz).  Studijní pobyty a stáže v Norsku, Dánsku, Austrálii a v USA. Kvalitě pracovního života a mobbingu se věnuje programově a dlouhodobě. V roce 2014 ji byla udělena Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé pracovníky Akademie věd ČR.

 

----------------------------------------------------

 

Přihlásit k účasti na našem setkání se můžete již nyní a naše doporučení zní: Čím dříve, tím lépe!“ – Prostory v místě konání našeho setkání – Nakladatelství Portál – totiž nejsou neomezené, byť bychom rádi vyhověli všem zájemcům o účast na tomto setkání…

Přihlásit se můžete na některém z kontaktů uvedených v hlavičce této zprávy a tam také žádejte případné další a detailnější informace o konferenci.

 

Na druhou stranu je potěšující skutečností, že Nakladatelství Portál poskytne všem účastníkům naší konference kupóny se slevou ve výši 20% na nákup literatury v Klapkově ulici, tzn. v prodejně, která je přímo v objektu konání našeho setkání. 

 

Těšíme se na Vaši účast a zůstáváme

 

s pozdravem „Hlavu vzhůru – a bez psychického nátlaku!“

PhDr. Pavel Beňo (za celý realizační tým)

 

P.S. Jak do Portálu ? – Podrobnější mapka na linku https://mapy.cz/zakladni?x=14.4560282&y=50.1216582&z=17&source=addr&id=11389978

—————

Zpět